ස්ථාන මාරුවට එරෙහිව වෛද්‍යවරු වැඩ වැරුමකට සූදානමින් - Hiru News 13-07-19