මිහින්තලේ පොසොන් උත්සවයට හොරණින් සම්මාදමක් - පිණ්ඩපාතයට වැඩමවලා හරි එන ජනතාවට එළිය දෙනවා - Hiru News 26-05-23