විසදුම් ලබා දිය යුත්තේ දෙමළ ජනයාගේ සැබෑ ප්‍රශ්ණවලටයි - Hiru News 03-12-19