වඩු කර්මාන්තය ගොඩ ගන්නවා - ධිවර කර්මාන්තය නගා සිටුවනවා - Hiru News 10-11-19