අලුත් ඉස්කෝලෙදී පීඩනය දරන්න බැරිව ජීවිතය අත ඇරපු සිසුවෙක් -යාළුවන්ගේ උදව් නැතිව දුක හිතිලා-Hiru News 20-09-23