\'රජය දැන් සිදු කරන්නේ ජනතාව අදහස් ප්‍රකාශ කරන සියලු මාර්ගයන් වසා දැමීමට කටයුතු කිරීම‍යි\' - Hiru News 19-09-23