පිටරට සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ඉල්ලීම් ගැන විශේෂඥ මතය - Hiru News 10-04-20