කොවිඩ් මරණ සහ ආසාදිතයන් අතින් තවමත් ඇමරිකාව ඉදිරියෙන් - Hiru News 24-05-20