නව ආණ්ඩුකාරවරයෙකු සහ සභාපතිවරුන් දෙදෙනෙකු වැඩ භාර ගනී - Hiru News 12-01-19