ස්විස් තනාපති කාර්යාල නිලධාරිනියට රටින් පිටවීම තහනම් - Hiru News 04-12-19