රබර් ආනයනය නතර කරනවා - ගම්මිරිස් සදහා හොද මිලක් ලබාදෙනවා - Hiru News 10-11-19