වත්තලදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු ගැන කරුණු රැසක් හෙළිවෙයි - Hiru News 17-05-19