රන්ජන් ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නීතිපතිට ලැබුණු නියෝගය - Hiru News 13-06-19