අකුරැස්සේ සජිත් ආ රැස්වීමට මන්ත්‍රී බුද්ධික සංවේදී වෙයි - Hiru News 09-11-19