ගංජා බෙදු සුරාබදු නිලධාරීන්ට හොඳ පාඩමක් - මත්ද්‍රව්‍ය ඉල්ලුම අඩාල කිරීමටත් පොලිසිය සැරසෙයි-Hiru News 03-04-24