පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නැයි ඉල්ලා ඌව පළාත් සභාවේ විරෝධයක් - Hiru News 09-11-18