මන්නාරම සමූහ මිනීවලෙන් තවත් මිනිස් සිරුරු කොටස් හමුවෙයි - Hiru News 08-12-18