නවගමුව පත්තිනි දේවාලයේදී ගෝඨාභයට විශේෂ ආශීර්වාද පූජාවක් - Hiru News 12-09-19