ඇමති රාජිතගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා විරෝධතාවක් - Hiru News 13-06-19