ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව කල් යන ලකුණු - පොහොට්ටුවෙන් හෙළිදරව්වක් - Hiru News 12-02-19