පාස්කු ප්‍රහාරය දෙතුන් දෙනෙකුගේ අතින් සිදු වූ බරපතළ වරදක් - Hiru News 09-11-19