ඇඳිරි නීතිය මැද අසරණ වූ අම්මාට සඟ සරණ හිමිවූ සංවේදී මොහොතක් - Hiru News 26-03-20