ලුණුගම්වෙහෙරදී මුහුණට මුහුණ ගැටී සිදුවූ මාරක බස් රථ අනතුර - Hiru News 13-10-18