අරුවක්කාරු පිපිරීම ගැන නිසි පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි ඉල්ලීම් - Hiru News 10-10-19