අම්පාර බස් නැවතුම්පොළේ හිරු පෙන්වන ලෙස යෝජනාවක් සම්මත වෙයි - Hiru News 09-11-19