කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ රහිත රෝගීන් හඳුනාගැනීමට විශේෂ පරීක්ෂණයක් - Hiru News 10-04-20