නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක් අතර ආරවුලක් දුරදිග ගිය හැටි - Hiru News 12-01-19