විවිධ ශබ්දවලින් නලා හඬවන බස් සහ ලොරිවලට මොණරාගලදී සිදුවූ දේ - Hiru News 16-03-19