දරුවන්ට පාසල් එන්න කිව්වේ ආණ්ඩුව වගකීමක් අරගෙන - ජනපති කියයි - Hiru News 17-05-19