සජිත් ගජ මිතුරන් අතරේ වටිනාම ඉඩම් ටික බෙදා ගත් හැටි හෙළිකරයි - Hiru News 03-12-19