නිතිය අතට ගෙන කටයුතු කරන්න එපා විපක්ෂ නායක ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි - Hiru News 14-05-19