ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමට අවශ්‍ය නීති කඩිනමින් සංශෝධනය කරන්න - Hiru News 12-09-19