රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් පිළිබඳ ගැටළුවක් නැහැ - බන්දුල ගුණවර්ධන - Hiru News 07-12-18