සුනිල් රත්නායක නිදහස් කළ බව මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක හිමියන් කියයි - Hiru News 26-03-20