සුදත්ත හිමි කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ පරීක්ෂණ ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි - Hiru News 14-08-19