රාවණා බලය සහ සිංහල රාවයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා පොලිස් මූලස්ථානයට - Hiru News 16-05-19