ස්වර්ණවාහිනිය මිලදි ගත් ලයිකා මොබයිල් ගනුදෙනුව අන්ත දුෂිතයි - Hiru News 11-12-19