තියෙන දෙයක් කාලා ඉන්න එන්න කියලා සිංහල මිනිස්සු අපිට කතා කරනවා - Hiru News 16-05-19