ත්‍රස්තවාදීන් සමග සමීප සබඳතා පැවැත්වු පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට - Hiru News 16-05-19