හිටපු ජනපති මහින්දගේ දෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ විවාහ ගිවිසගනී - Hiru News 13-07-19