ඇඳිරි නීති බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමට නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙයි - Hiru News 08-04-20