පාසල් දරුවන්ට ටැබ් පරිඝනක ලබාදීම ජාතියේ විනාශය ඉක්මන් කිරීමක් - Hiru News 13-07-19