මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කරමින් ප්‍රභූවරයෙකු ලෙස සැරිසරන මොහු කවුද - Hiru News 09-11-19