ජනපති ගැන සමාජ මාධ්‍යයේ අසත්‍ය ප්‍රචාර කළ සරසවි සිසුවා රිමාන්ඩ් - Hiru News 16-05-19