තුර්කියේ ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්ත සංවිධානයක් මෙරට ක්‍රියාත්මකවීම - Hiru News 22-02-20