හතුරුසිංහ පුහුණුකරු තනතුරට ගෙන ආ හේතුව කෝප් කමිටුවේ දී හෙළිවෙයි - Hiru News 22-02-20