ඇමති මංගලගේ ප්‍රකාශයට මහා සංඝරත්නය ඇතුළු දේශපාලනඥයින්ගේ විරෝධය - Hiru News 17-05-19