ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් විවිධ ලිහිල් කිරීම් කිහිපයක් නුදුරේදීම - Hiru News 23-05-20