කොච්චිකඩේ බෝම්බකරු පැමිණි වෑන් රථය මිලට ගත් පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට - Hiru News 16-05-19