සියළුම වී මෝල් හිමියන්ගේ සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම් කරයි - Hiru News 10-04-20